$12.00
Hatha Yoga
Classes
(YRF)
$6.00
Raja Yoga Sutras
Lectures
(Ashram)
$6.00
Tulsi Ramayana
Lecture
(Ashram)
$6.00
Meditation & Pranayama
Class
(Ashram)
$10.00
Bhagavad Gita
Lecture & Dinner
(Ashram)
Free
Discussion
Circle

(Ashram)
Monday 10:30 am -12:30pm
7:30pm - 9:30pm
         
Tuesday 7:30pm - 9:00pm 7:30pm - 8:30pm        
Wednesday 10:30am - 12:30pm 7:30pm - 8:30pm        
Thursday 7:30pm - 9:30pm         6:00pm - 7:15pm
Friday     7:30pm - 8:30pm      
Saturday 10:30am - 12:30pm     7:00pm - 8:30pm    
Sunday         5:30pm - 8:00pm